Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor
Strefa ucznia Nauka zdalna

Zasady zdalnej nauki

Zasady zdalnej nauki w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego

Sytuacja, w której jesteśmy, jest wyjątkowa i wymaga od nas wszystkich dyscypliny, otwartości i wzajemnego poszanowania.

 1. Pracujemy w zakresie wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy.
 2. Pracujemy w przestrzeni aplikacji Teams w ramach usługi Microsoft Office 365.
 3. Dokumentacja przebiegu nauczania oraz kontakt z Rodzicami dokonywane są w dzienniku Librus.
 4. Wymagana aktywność w aplikacji Teams odbywa się w godzinach 8:00 – 14:00 (uczniowie), 8:00- 15:00 (nauczyciele).
 5. Aktywność ucznia w aplikacji rozumiana jest jako uczestniczenie w zaplanowanej przez nauczyciela lekcji online, wykonywanie zadań, pisanie sprawdzianów, testów, zapoznawanie się z przygotowanymi materiałami, oglądanie materiałów filmowych, gotowość do rozmowy online lub na czacie.
 6. Aktywność nauczyciela w czasie aktywności ucznia to planowanie i realizacja zajęć online, opracowywanie materiałów i ich zamieszczanie dla uczniów, gotowość do rozmowy online lub na czacie. Pozostały czas jest wykorzystany na sprawy dotyczące dokumentacji w dzienniku Librus i sprawy administracyjne.
 7. Plan zajęć tworzony w aplikacji Teams będzie na bieżąco dostosowywany i modyfikowany przez nauczycieli w kalendarzu zespołu (klasy) w każdym tygodniu w zależności od planowanych treści i sposobu ich realizacji. Równocześnie w dzienniku Librus będzie dokumentowany przebieg aktywności zgodnie z utworzonym planem.
 8. Ocenianie przedmiotowe – zgodnie ze Statutem Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności, w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanego w szkole programu nauczania. W przypadku przedmiotów z minimalną aktywnością 2 razy w tygodniu oraz więcej może to następować poprzez: odpowiedzi ustne podczas połączeń video, testy, quizy przygotowane online, prace pisemne, materiały filmowe potwierdzające wykonanie poleconego zadania (np.: ćwiczenia treningowego). W przypadku przedmiotów z minimalną aktywnością 1 raz w tygodniu dopuszcza się ocenę z przedmiotu w formie projektu, przy czym aktywność tygodniową traktuje się jako obowiązek zamieszczania materiałów pomagających uczniowi w realizacji projektu.
 9. Ocena zachowania.

  Ocena zachowania ucznia uwzględnia w szczególności:
  1. respektowanie ogólnie przyjętych norm etycznych i zasad współżycia społecznego; (również przestrzeganie zasad obowiązujących w związku ze stanem epidemii);
  2. frekwencję na zajęciach szkolnych; aktywność w realizacji zajęć w przestrzeni Teams;
  3. aktywne uczestnictwo w treningach i innych zajęciach sportowych;
  4. funkcjonowanie w środowisku szkolnym w tym uczestnictwo w uroczystościach szkolnych i innych przedsięwzięciach;
  5. wywiązywanie się z obowiązków ucznia; terminowość w realizacji zajęć w przestrzeni Teams;
  6. dbałość o honor i tradycję Szkoły;
  7. dbałość o piękno mowy ojczystej;
  8. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne, a także innych osób;
  9. godne, kulturalne zachowanie się w Szkole, również w Szkole wirtualnej i poza nią;
  10. kulturę osobistą ucznia;
  11. dbałość i poszanowanie mienia osobistego, szkolnego i ogólnospołecznego.

Zachowuje się wszystkie procedury dotyczące ustalania ocen z zachowania oraz odwołania od ustalonej oceny określone w Statucie Szkoły. Samooceny zachowania uczniowie dokonują poprzez przesłanie jej drogą elektroniczną ustaloną przez wychowawcę klasy najpóźniej do dnia poprzedzającego wystawienia ocen proponowanych.

Frekwencja. Nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne odnotowują obecność na zajęciach uczniów w Librusie. W razie choroby i w zależności od jej przebiegu (np.: konieczna hospitalizacja) Rodzic zobowiązany jest powiadomić wychowawcę klasy o ewentualnym braku dyspozycji dziecka (dziennik, telefon, mail). Wychowawca klasy odnotowuje nieobecność usprawiedliwioną w dzienniku.

W przypadku braku kontaktu z uczniem w ramach zadanych aktywności na danym przedmiocie nauczyciel uczący ma obowiązek powiadomienia bezzwłocznie o tym fakcie wychowawcy klasy i dyrektora szkoły. Wychowawca klasy ustala przyczynę i powiadamia dyrektora szkoły. Unikanie zajęć zdalnych będzie traktowane jak wagary i karane zgodnie ze statutem Szkoły.

Zasady obowiązują od 25 marca 2020 do odwołania.

« wstecz w górę