Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor
Informacje Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dążąc do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, które zostały przekazane Zespołowi Społecznych Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego z siedzibą 30-552 Krakówul. Wielicka 101 (zwana dalej Szkołą), pragniemy Państwa poinformować, iż jesteśmy w pełni gotowi, aby chronić Państwa dane osobowe na najwyższym poziomie, uwzględniając przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Spełniając swój obowiązek wynikający z art. 13 RODO informujemy w jaki sposób przetwarzane są przez nas dane osobowe, a przede wszystkim poinformować o prawach, które będą przysługiwały Państwu w związku z nowymi przepisami.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych jest Zespół Społecznych Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego z siedzibą: 30-552 Kraków, ul. Wielicka 101.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ W SPAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem email:
ido@sms.krakow.pl

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ SĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zawartej umowy oraz zobowiązań związanych z nawiązaną współpracą

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Szkoły w następujących celach:

 • realizacji zawartej umowy lub/i zobowiązań wynikających z podjętej współpracy
 • współpracy zarządzania relacjami i w celach marketingowych
 • kontaktowych
 • wynikających z prawidłowego funkcjonowania placówki oświatowej
 • windykacji należności
 • prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych
 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania czynności stosownie do udzielonej zgody, w tym do:

 • realizacji zawartej umowy lub/i zobowiązań wynikających z podjętej współpracy
 • współpracy zarządzania relacjami i w celach marketingowych
 • kontaktowych
 • wynikających z prawidłowego funkcjonowania placówki oświatowej
 • przesyłania ofert, zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Szkołę
 • zapisywania danych w plikach cookies [informacja dotycząca COOKIES poniżej]
 • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania obowiązku prawnego, w tym do:

 • wypełnienia postanowień prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości
 • zapewnienie rozliczalności na podstawie przepisów prawa
 • wykonania obowiązków wynikających z decyzji, orzeczeń wydawanych przez uprawnione organy, instytucje lub sądy

KOMU BĘDĄ PRZEKAZYWANE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności. Szkoła może także powierzać dane innym podmiotom, które wspierają działalność placówki, np. obsługa księgowa, prawna, kadrowa, ubezpieczeniowa itp.

CZY ISTNIEJE OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji, gdy prawo obliguje do ich podania, np. prawo skarbowe, przepisy o rachunkowości lub ich podanie jest niezbędne do zrealizowania przez Szkołę zobowiązań, współpracy, zamówionych usług.

JAK DŁUGO SĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE?

Okres przetwarzania danych osobowych przez Szkołę zależy od celu w jakim zostały zebrane i przetwarzane, a także przepisów prawa i pozyskanych przez Szkołę zgód lub innych oświadczeń:

Dane przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy przechowywane są przez czas niezbędny do jej wykonania. W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata od dnia ich zebrania.

Przechowywane są także dane osobowe o charakterze archiwalnym – po wygaśnięciu danej relacji prawnej dane osobowe dotyczące działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy instytucji lub jednostek organizacyjnych są przechowywane przez okres 6 lat, a pozostałe dane osobowe osób fizycznych przez okres 10 lat.

W przypadku, gdy toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia zakończenia sporu, bez względu na sposób jego zakończenia, lub prawomocnego zakończenia ostatniego postępowania, chyba, że przepis prawa przewiduje dłuży okres przedawnienia dla danego prawa/roszczenia, którego dotyczy postępowanie
Dane osobowe zebrane na podstawie zgody będziemy przechowywali przez okres wskazany w oświadczeniu zgody lub do odwołania zgody.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w szczególności dla celu marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W celu wykazania rozliczalności będą przechowywane dane osobowe przez okres, w którym Szkoła jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.

JAKIE SĄ UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W przypadkach przewidzianych prawem, z zachowaniem wymogu, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej, przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie technicznie możliwym lub uzyskania ich kopii.

Można także skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, np. w celach marketingu bezpośredniego.

Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych w określonym celu. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CZY BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ DANE OSOBOWE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Zebrane przez Szkołę dane osobowe przechowywane są wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”)

CZY BĘDĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE W SPOSÓB AUTOMATYCZNY (W TYM PROFILOWANE)?

Szkoła nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania)

Katarzyna Gubernat
Dyrektor Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego | 30-552 Kraków, ul. Wielicka 101


Polityka Cookies


Czym są ciasteczka (pliki cookies)?

Ciasteczko jest plikiem alfanumerycznym (tekstowym), który jest zapisywany na komputerze użytkownika podczas odwiedzin naszej witryny (lub aktualizowany – w przypadku odwiedzin ponownych/kolejnych).

W jaki sposób wykorzystujemy cookies w naszym serwisie?

Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację danych osobowych. Pliki cookies są wykorzystywane w naszym serwisie do celów statystycznych (dotyczących statystyk odwiedzin naszej witryny) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu i dostarczenia bardziej dopasowanych treści.

Czy mogę wyłączyć obsługę Cookies?

Tak, możesz to zrobić w każdej chwili poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki w zakresie obsługi Cookies.


Jak wyłączyć obsługę ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach:

Google Chrome

Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:

 • Usuwanie plików cookie
 • Domyślne blokowanie plików cookie
 • Domyślne zezwalanie na pliki cookie
 • Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
 • Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.
O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.
O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze „Akceptuj pliki cookie”.

Wyłączenie lub blokada obsługi cookies może spowodować nieprawidłowe działanie naszej witryny. Jeśli Twoja przeglądarka akceptuje obsługę Cookies, oznacza to wyrażenie zgody na stosowanie cookies przez naszą witrynę.

« wstecz w górę