REKRUTACJA

Postępowanie kwalifikacyjne dla piłkarzy obejmuje część SPORTOWĄ oraz DYDAKTYCZNĄ.


  • CZĘŚĆ SPORTOWA
    Część sportowa skład się z testów MOTORYCZNYCH oraz PIŁKARSKICH 

OPIS TESTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA EGZAMINIE WSTĘPNYM ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ

 

  • CZĘŚĆ DYDAKTYCZNA
    Na część dydaktyczną składają się wyniki egzaminu gimnazjalnego/sprawdzianu i oceny na świadectwie oraz osiągnięcia edukacyjno sportowe. Ocenie podlega też stan zdrowia kandydatów.

 

Wyniki testu układa się w ranking kandydatów na podstawie, którego określa się przydatność egzaminowanych pod kątem dalszego  szkolenia  sportowego.

Informacji dotyczących rekrutacji dla innych dyscyplin sportowych udziela sekretariat szkoły

W celu przystąpienia do testów sportowych należy złożyć PODANIE o przyjęcie do szkoły.


Podanie można złożyć:


  • osobiście w sekretariacie szkoły
  • przesłać pocztą tradycyjną na adres szkoły
  • przesłać faxem 12 637 69 23
  • przesłać skan na adres szkola@sms.krakow.pl

Wyniki egzaminów zostaną ogłoszone w terminie zgodnym z wytycznymi Kuratorium Oświaty


 

Liceum

Zgłoszenia do liceum przyjmujemy bezpośrednio lub listownie na adres:

Społeczne Liceum Ogólnokształcące
Mistrzostwa Sportowego
ul. Szablowskiego 1, 30-127 Kraków

 

Wymagane dokumenty
1. PODANIE o przyjęcie do Liceum podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów

2. Życiorys / CV
3. Wynik egzaminu gimnazjalnego i świadectwo ukończenia Gimnazjum
4. Zaświadczenie lekarza sportowego o zdolności do uprawiania sportu – piłki nożnej lub innej dyscypliny kierunkowej
5. Opinia szkoły lub/i klubu sportowego o uczniu
6. 3 zdjęcia
7. Karta zdrowia ucznia

Kwestionariusz osobowy do liceum

Gimnazjum

Zgłoszenia kandydatów do gimnazjum przyjmujemy bezpośrednio lub listownie na adres:

Społeczne Gimnazjum Sportowe
ul. Szablowskiego 1, 30-127 Kraków

 

Wymagane dokumenty
1. PODANIE o przyjęcie do Gimnazjum podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów
2. Życiorys / CV
3. Wynik sprawdzianu i świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej
4. Zaświadczenie lekarza sportowego o zdolności do uprawiania sportu – piłki nożnej lub innej dyscypliny kierunkowej
5. Opinia szkoły lub/i klubu sportowego o uczniu
6. 3 zdjęcia
7. Karta zdrowia ucznia

Kwestionariusz osobowy do gimnazjum

O przyjęciu do gimnazjum i liceum decyduje:

 

ilość uzyskanych punktów:

– Za wyniki ze sprawdzianu szóstoklasisty / egzaminu gimnazjalnego

– Za osiągnięcia ucznia udokumentowane na świadectwie szkolnym – w tym za oceny z przedmiotów i za inne osiągnięcia.

 

Udokumentowane na świadectwie szkolnym osiągnięcia, za które przyznajemy dodatkowe punkty:

a) Za ukończenie szkoły podstawowej / gimnazjum z wyróżnieniem.
b) Za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty punkty otrzymuje:
– finalista konkursu ogólnopolskiego
– zdobywca Mistrzostwa Polski lub uczestnik Mistrzostw Europy
– finalista konkursu wojewódzkiego powołany do Kadry Narodowej Juniorów
– zdobywca medalowego miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów
c) Za pozostałe udokumentowane osiągnięcia sportowe

W przypadku tej samej ilości punktów o przyjęciu decyduje wynik testów sprawnościowych oraz osiągnięcia sportowe z ostatniego sezonu.

 

Lista przyjętych i nieprzyjętych uczniów do Szkoły sporządzona przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń zgodnie z postępowaniem rekrutacyjnym ustalonym przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.