Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19

1. Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (wysoka gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada maseczkę/przyłbice, przekazuje uczniowi instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym miejscu , założyć maskę jednorazową/przyłbice, zdezynfekować ręce.
2. Nauczyciel kontaktuje się z Dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która w stroju ochronnym zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców.
3. Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać dziecko
ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID.
4. Nauczyciel przekazuje zdrowym uczniom aby założyły maski , zdezynfekowały ręce.
5. Nauczyciel otwiera okno.
6. Nauczyciel przekazuje ucznia wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko, obserwowane objawy).
7. Uczeń prowadzony jest do miejsca izolacji, gdzie wraz z osobą dorosłą wyznaczoną przez dyrektora czeka na rodziców.
8. Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.
9. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie Dyrektora placówki
o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.