Procedura pobytu w sali dydaktycznej


1. Nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy warunki do prowadzenia opieki nad uczniami nie zagrażają bezpieczeństwu.
2. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel wietrzy salę, w której będą przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych odstępach czasowych.
3. Wszyscy wchodzący do sali lekcyjnej (nauczyciel, uczniowie) mają obowiązek dezynfekcji dłoni przy użyciu stosownych środków.
4. W sali lekcyjnej znajdują się obowiązkowo środki do dezynfekcji powierzchni i papierowe ręczniki na wypadek czynności doraźnych. Po zakończonych zajęciach w danym dniu każda sala jest
dezynfekowana.
5. Jedna grupa uczniów powinna przebywać w wyznaczonej stałej sali lekcyjnej.
6. Grupa może liczyć nie więcej niż 27 uczniów.
7. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie przed jedzeniem.
8. Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia przybory szkolne, pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania przez innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi. Sprzęty
i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścić i dezynfekować po zakończonych zajęciach. Dezynfekcji dokonuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych.
9. Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych nauczyciel ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez innego nauczyciela/pracownika szkoły.
10. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z uczniami umów / reguł warunkujących ich bezpieczeństwo na terenie szkoły: w budynku, na boisku szkolnym oraz do egzekwowania przestrzegania tychże umów przez uczniów.
11. Podczas wychodzenia klasy z sali, nauczyciel zobowiązany jest do polecenia uczniom ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem minimum 1,5 metra odległości od innych osób. Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od uczniów spokojnego wychodzenia z sali i z budynku szkoły, z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego.
12. Uczniowie korzystający z własnych pomocy i przyborów szkolnych nie wymieniają się nimi między sobą. W czasie zajęć odkładają je na swoją ławkę szkolną lub do plecaka. Po zakończonych lekcjach uczeń pomoce i przybory szkolne zabiera do domu. Dotyczy to również naczyń, pojemników na posiłki. Zaleca się stosowanie pojemników, opakowań jednorazowych.
13. Uczeń do szkoły przynosi czyste i zdezynfekowane przybory i pomoce szkolne potrzebne mu do zajęć.
14. Nauczyciele oraz pracownicy nie mogą wykonywać żadnych zabiegów medycznych ani podawać lekarstw.
15. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19 (np. gorączka, wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu (korytarz przy gabinecie pielęgniarki szkolnej) z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od
innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły i konsultacji medycznej.
16. Pracownicy obsługi szkoły mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy i środki czystości do dezynfekcji w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednio zabezpieczonych przed dostępem
uczniów.