COVID-19 REGULAMIN ZAPOBIEGANIA W INTERNACIE

Więcej informacji odnośnie zasad postępowania w trakcie epidemii koronawirusa można znaleźć w zakładce >COVID-19 – ZASADY<

I. ZASADY PRZYJĘĆ, ZAMIESZKANIA I ORGANIZACJI POBYTU

1. Regulamin dotyczy pracowników, wychowanków oraz interesantów wchodzących oraz przebywających w budynku Internatu Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Krakowie przy ul. Jerzego Szablowskiego 1c.

2. Pracownicy Internatu wykonujący pracę muszą być zdrowi, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

3. Pracownicy, wychowankowie i interesanci wchodzą do Internatu tylko wejściem głównym, w środkach ochrony osobistej oraz dezynfekują ręce dostępnym środkiem znajdującym się na przed wejściem.

4. Pracownicy w dniu rozpoczęcia pracy wypełniają Oświadczenie (zał. nr 1) podając informację o aktualnym stanie zdrowia, a w trakcie roku szkolnego przed rozpoczęciem dyżuru w ewidencji gotowości do pełnienia dyżuru.

5. W okresie epidemicznym do Internatu przyjmowana jest młodzież zdrowa na podstawie wypełnionego oświadczenia (zał. nr 1 ).

6. Interesanci mogą wejść na teren Internatu tylko po wypełnieniu i za zgodą osoby odbierającej oświadczenie (zał. nr 1).

7. Wejść do Internatu i zakwaterowane mogą być wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (gorączka, bóle mięśniowe, kaszel, duszność, itp.) oraz nie stanowiące zagrożenia epidemiologicznego zgodnie z treścią Oświadczenia (zał. nr 1).

8. Jeżeli w domu rodzinnym wychowanka/pracownika/interesanta przebywa osoba podejrzana o zakażenie, zakażona, chora, na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, wychowanek/pracownik/interesant nie może przebywać w Internacie.

9. Rodzice/opiekunowie prawni/trenerzy/nauczyciele przyprowadzający do

odbierający wychowanka z Internatu oraz interesanci nie mogą wchodzić na teren placówki bez zgody Wychowawcy pełniącego dyżur, a w kontaktach z pracownikami Internatu lub innymi wychowankami muszą zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 m i mieć maseczki lub przyłbice ochronne.

10. Kontakt z wychowawcami/pracownikami osób z zewnątrz odbywa się tylko przy drzwiach wejściowych do Internatu, przy czym osoby wymienione w ust. 8 nie wchodzą na teren placówki i posiadają stosowne zabezpieczenia (maseczka lub przyłbica, rękawiczki).

11. W miejscach wspólnego użytkowania, ciągach komunikacyjnych, usuwa się z użytkowania przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie przeprać lub zdezynfekować.

12. Pokoje, w których przebywają pracownicy/wychowankowie podlegają częstemu wietrzeniu, a jadalnie, łazienki i w.c. należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę. Wychowankowie sami codziennie sprzątają i dezynfekują swoje pokoje. Wychowawca pełniący dyżur organizuje i monitoruje przebieg sprzątania zgodnie z Procedurą.

13. Osoby przemieszczające się w przestrzeniach wspólnych budynku, wychowankowie, pracownicy, interesanci Internatu mają obowiązek stosowania ochrony ust i nosa w postaci maseczki lub przyłbicy. Dodatkowo zaleca się stosowanie rękawiczek jednorazowych.

14. Ochrony osobiste, o których mowa powyżej, zapewniane są dla pracowników przez pracodawcę.

15. Ochrony osobiste dla wychowanków mają obowiązek zapewnić rodzice/opiekunowie prawni w ilości nie mniejszej niż po 3 sztuki dziennie maseczek jednorazowych i rękawic

oraz mydła antybakteryjne, płyny dezynfekujące. Dopuszczalne jest stosowanie maseczek z filtrem po uzgodnieniu z kierownikiem.

16. Interesanci zobowiązani są posiadać i stosować własne ochrony ust i nosa.

17. Organizacja funkcjonowania Internatu ogranicza możliwość stykania się poszczególnych osób ze sobą, wychowanków, pracowników. W przypadku przemieszczania się osób w częściach wspólnych zobowiązuje się je do bezwzględnego stosowanie ochron osobistych i zachowania bezpiecznej odległości od innych osób. Rekomendowany dystans to

min. 1,5 m.

18. Wychowawcy podczas dyżurów dbają o przestrzeganie przez wychowanków wymogów prewencyjnych opisanych w Regulaminie oraz sami stosują się do nich.

19. Podczas pobytu na terenie Internatu pracownicy/wychowankowie/interesanci powinni używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów (np. długopis, ręczniki, inne). W przypadku użycia ww. rzeczy i akcesoriów biurowych przez inne osoby należy bezwzględnie poddać je dezynfekcji.

20. W budynku Internatu ogranicza się przebywanie osób trzecich do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk). Decyzję w sprawie przebywania osób trzecich podejmuje każdorazowo Wychowawca pełniący dyżur.

21. Wychowankowie zobowiązani są maksymalnie ograniczyć opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku. Nie mogą przebywać w pokojach innych, niż swój, z jadalni korzystają tylko w czasie spożywania posiłków, nie witają się, ograniczają przemieszczanie się po korytarzach do niezbędnego minimum z zachowaniem zasad określonych w pkt.13.

22. Pracownicy mający kontakt z dostawcami żywności, powinni stosować dodatkowe środki ostrożności. W miarę potrzeb i możliwości dezynfekować przedmioty, które zostały dostarczone do Internatu.

23. W trakcie wydawania posiłków pracownicy zobowiązani są do przestrzegania zasad organizacji żywienia (zawartych w procedurze poniżej), a zwłaszcza do stosowania przyłbic, rękawiczek, środków dezynfekujących.

24. Ciągi komunikacyjne, elementy pomieszczeń zwłaszcza powierzchnie dotykowe podlegają bieżącej dezynfekcji i myciu podczas prac porządkowych zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie dezynfekcji powierzchni w celu zapobiegania i zwalczania COVID – 19 stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu.

25. Pracownicy oraz wychowankowie dbają o regularne mycie rąk wodą z mydłem i dezynfekcję zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w placówce, szczególnie po przyjściu do budynku Internatu, przed jedzeniem oraz po skorzystaniu z toalety.

26. Przy umywalce wywiesza się instrukcje prawidłowego mycia rąk. Pracownicy oraz wychowankowie dbają o przestrzeganie czasu i właściwego sposobu mycia rąk.

27. Płyny dezynfekujące umieszcza się bezpośrednio przy użytkowanych wejściach do budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach użytkowanych wspólnie, np. jadalnia, toalety, łazienki.

28. Miejsca rozstawienia płynów, z uwagi na ich właściwości łatwopalne są usytuowane z dala od źródeł ciepła, w miejscach nienasłonecznionych.

29. Przy płynach dezynfekujących umieszcza się instrukcję dezynfekcji rąk o, a przy wejściu do budynku dodatkowo informację o obowiązkowym dezynfekowaniu rąk osób wchodzących do budynku Internatu.

30. Za uzupełnienie płynów dezynfekujących odpowiadają Wychowawcy, zwłaszcza przed zakończeniem pracy.

31. Na korytarzach wywiesza się aktualne wytyczne GIS w sprawie przeciwdziałaniu COVID – 19 (nie podawanie ręki, sposób kichania, nie dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust i nosa, itd.).

32. Należy pamiętać, że jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się

koronawirusa uważa się utrzymywanie czystości rąk – ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone). Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.

33. Wszystkie zużyte środki ochrony osobistej należy wyrzucać do specjalnie wyznaczonego i oznakowanego kosza.

34. Wychowankowie korzystają z własnych kubków i sztućców, które myją detergentem każdorazowo po ich użyciu.

II. ZASADY POSTĘPOWANIA PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU INTERNATU

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI ZAISTNIENIA ZARAŻENIA

1. Osoby wchodzące do budynku Internatu powinny wypełnić Oświadczenie (zał. nr 1 do Procedury) i udzielić prawdziwych odpowiedzi na zawarte pytania.

W przypadku odpowiedzi:

– „TAK” na którekolwiek pytanie – osoba nie może wejść na teren Internatu;

– „NIE” na wszystkie pytania – osoba, za zgodą upoważnionego pracownika, może wejść na teren Internatu, gdzie zostaje poddana dalszym czynnościom.

2. Przy wejściu do budynku każdorazowo wszystkich wchodzących obowiązuje dezynfekcja rąk przy użyciu płynu dezynfekującego z dozownika umieszczonego przed wejściem.

3. Wychowawca pełniący dyżur dopilnowuje, aby wszystkie osoby wchodzące do budynku, w tym pracownicy, miały założone osłony nosa i ust oraz dezynfekowały dłonie i zakładały rękawiczki ochronne jednorazowe. Osoby nie stosujące się do zaleceń nie zostaną wpuszczone do Internatu lub usunięte z Internatu.

4. Wychowawca pełniący dyżur dokonuje pomiaru temperatury ciała w określonym miejscu, przy wejściu do budynku. Wykonuje wszystkim osobom wchodzącym, w tym pracownikom, pomiar za pomocą termometru do pomiaru zdalnego/bezdotykowego będącego własnością Internatu, zgodnie z instrukcją obsługi. Miejsce dokonania pomiaru – czoło.

5. Pomiaru temperatury ciała wychowankom wykonuje się w miarę potrzeb i aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

6. W zależności od wyniku pomiaru:

a) temperatura ciała w normie – osoba może zostać wpuszczona na teren budynku, nie są wykonywane dodatkowe czynności,

b) temperatura ciała powyżej normy – osoba nie może wejść na teren Internatu.

Wychowawca zobowiązany jest do odnotowania danych osoby i przekazania informacji dyrektorowi szkoły o udzielonej odmowie wejścia na teren budynku.

7. Osoba której odmówiono wejścia na teren budynku, zobowiązana jest do niezwłocznego kontaktu ze stacją sanitarną epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w sytuacji nagłego pogorszenia się stanu zdrowia pod nr 999 lub 112 i do poinformowania, że on i członkowie jego rodziny, mogą być zakażeni koronawirusem. Osoby przyjmujące zgłoszenie ustalą dalsze postępowanie.

8. Jeżeli u pracownika, w czasie pobytu w domu pojawiłyby się symptomy zachorowania (gorączka, bóle mięśniowe, kaszel, duszność), chory pracownik powinien niezwłocznie powiadomić zdalnie odpowiednio kierownika Internatu, dyrektora Szkoły, skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarną epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w sytuacji nagłego pogorszenia się stanu zdrowia pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. Osoby przyjmujące zgłoszenie ustalą dalsze postępowanie.

9. Jeżeli u wychowanka podczas pobytu w Internacie pojawiłyby się symptomy zachorowania (gorączka, bóle mięśniowe, kaszel, duszność),

a. chory wychowanek powinien niezwłocznie powiadomić wychowawcę, który po kontakcie telefoniczny z kierownikiem Internatu, wicedyrektorem lub

dyrektorem Szkoły, kontaktuje się z rodzicami w celu uzyskania teleporady medycznej, a w sytuacji nagłego pogorszenia się stanu zdrowia pod nr 999 lub 112 ustali dalsze postępowanie,

b. Wychowanek zostaje niezwłocznie odizolowany od innych wychowanków, pracowników i innych osób przebywających w budynku, zgodnie z poniższymi zasadami.

10. Pracownicy, u których pojawiłyby się symptomy infekcji dróg oddechowych w czasie pracy (gorączka, bóle mięśniowe, kaszel, duszność), powiadamiają niezwłocznie kierownika Internatu lub wicedyrektora lub dyrektora Szkoły o tym fakcie.

11. Pracownik zostaje niezwłocznie odsunięty od pracy, odizolowany od wychowanków, współpracowników i innych osób przebywających w budynku, zgodnie z poniższymi zasadami.

12. Internat nie zapewnia stałej obecności pielęgniarki. W sytuacji nagłej interwencji medycznej wzywane jest pogotowie ratunkowe.

III. ZASADY POSTĘPOWANIA Z OSOBĄ, U KTÓREJ PODEJRZEWA SIĘ ZAKAŻENIE COVID – 19

1. Po niezwłocznym odsunięciu pracownika od pracy lub oddzieleniu wychowanka od innych osób, wicedyrektor kontaktuje się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną nr 12 644 91 33, a w sytuacji nagłego pogorszenia się stanu zdrowia pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. Osoby przyjmujące zgłoszenie ustalą dalsze postępowanie.

2. W przypadku zachorowania wychowanka powiadamia się niezwłocznie rodzica/opiekuna prawnego.

3. Do czasu przyjazdu odpowiednich służb lub rodzica/opiekuna prawnego, pracownika lub wychowanka umieszcza się w wyznaczonej izolatce.

4. Po opuszczeniu budynku przez pracownika lub wychowanka z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS CoV-2 należy:

a) wyłączyć z funkcjonowania pomieszczenia, w których przebywał pracownik/wychowanek i poddać je gruntownemu sprzątaniu, następnie zdezynfekować powierzchnie, meble, sprzęt zgodnie z procedurą dezynfekcji,

b) wywietrzyć pomieszczenie, w którym przebywał pracownik/wychowanek;

c) zdezynfekować drogę dojścia pracownika/wychowanka do pomieszczenia izolatki i szlaki komunikacyjne, którymi poruszał się (poręcze schodów, klamki, blaty, itp., czyli elementy, których mógł dotykać pracownik/wychowanek),

d) personel mający bez zabezpieczenia w środki ochrony osobistej bliski kontakt z zakażonym pracownikiem lub wychowankiem powinien zostać odsunięty od świadczenia pracy do czasu uzyskania informacji o wyniku testu pracownika/wychowanka – decyzję w tym zakresie podejmuje dyrektor Szkoły,

e) zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o wynik testu w kierunku koronawirusa SARS CoV-2 skierowanego pracownika/wychowanka – zapytanie w tym zakresie składa dyrektor Szkoły;

f) dyrektor Szkoły lub inna upoważniona przez niego osoba, są zobowiązani do zastosowania wszelkich zaleceń, decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

g) z przebiegu powyższych zdarzeń powinny być sporządzone notatki służbowe, z ustaleniem listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie,

h) w przypadku zastosowania przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego dodatkowych środków prewencyjnych, dyrektor Szkoły lub inna upoważniona przez niego osoba są zobowiązani powiadomić Wydział Edukacji UMK i Kuratorium Oświaty w Krakowie.

IV. ZASADY POMIARU TEMPERATURY

1. Po włączeniu urządzenia ON/OFF, gdy zabrzmi sygnał dźwiękowy i zacznie migać symbol oC, termometr jest gotowy do pomiaru temperatury.

2. Po wycelowaniu termometru i upewnieniu się, że niebieski wskaźnik świetlny wycelowany jest w środek czoła w odległości nie większej niż 5 cm, wskazany pracownik dokonuje pomiaru.

3. Nie wolno kończyć pomiaru przed końcowym pomiarem dźwiękowym.

4. Po około 3 sekundach sygnał dźwiękowy potwierdzi dokonanie pomiaru.

5. W przypadku pomiaru 37,5 oC i powyżej na termometrze pojawi się czerwone podświetlenie i słyszalne będzie 10 krótkich sygnałów dźwiękowych. Wówczas pomiar należy wykonać ponownie dwukrotnie po pierwszym pomiarze.

6. Dodatkowy pomiar wykonujemy, gdy pomiar jest wyraźnie zaniżony, np. 35 oC.

7. Pomiar ponowny należy wykonać upewniając się, że z czoła usunięte zostały włosy, brud lub pot.

8. Pomiaru należy dokonywać zawsze w tym samym miejscu pomieszczenia.

9. Osoba poddawana pomiarowi nie może wykonywać gwałtownych ruchów.

10. Pomiar musi być wykonywany w miejscu o stałej temperaturze.

11. Wskazany pracownik przed wykonaniem pomiaru musi skontrolować stan naładowania baterii. W przypadku pojawienia się ikony ▼ baterie muszą być niezwłocznie wymienione.

12. W przypadku dotknięcia skóry badanego należy czujnik pomiarowy przetrzeć wacikiem zwilżonym środkiem dezynfekującym.

13. Termometr podlega częstej dezynfekcji, zawsze przed pomiarem każdej osoby, u której wskazanie wynosiło 37,5 oC i powyżej po pomiarze.

14. Nie wolno do dezynfekcji używać środków szorstkich, aby nie zarysować powierzchni czujnika i wyświetlacza.

15. Nie wolno zalać termometru spryskując go płynem lub zanurzając w cieczy dezynfekującej.

V. ZASADY ORGANIZACJI ŻYWIENIA

1. Przy organizacji żywienia wychowanków zaleca się zmianowe wydawanie posiłków.

2. Posiłki wydawane są przez wskazane osoby, zabezpieczone przyłbicami i rękawiczkami.

3. W miarę możliwości na stołówce zapewnia się osobom zakwaterowanym pojedyncze miejsca siedzące przy stolikach.

4. W kuchni i miejscu spożywania posiłku zapewnia się dodatkowo płyny dezynfekcyjne do rąk oraz dezynfekcji powierzchni i sprzętów.

5. Płyny dezynfekujące umieszcza się w miejscach bezpiecznych, z dala od zasięgu wychowanków, w miejscach nienasłonecznionych oraz z dala od źródeł ciepła z uwagi na właściwości łatwopalne.

6. Po każdym zakończeniu spożywania posiłku przez grupę wychowanków, wychowawca pełniący dyżur bądź wskazany przez dyrektora pracownik zobowiązany jest do czyszczenia i dezynfekcji blatów stołów i poręczy krzeseł.

7. Wychowawcy i pracownicy wskazani szczególną uwagę zwracają na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych, kubków oraz sztućców i innych oraz higienę osobistą.

VI. ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW

1. Osoba dokonująca pomiaru temperatury:

a) zostaje wyposażona w środki ochrony indywidualnej (rękawiczki jednorazowe, maskę

na twarz lub ochronę całej twarzy za pomocą przyłbicy, płyn do dezynfekcji);

b) często dezynfekuje ręce (rękawiczki) za pomocą środka do dezynfekcji rąk lub myje ręce pod bieżąca wodą z mydłem zgodnie z instrukcją;

c) dokonując pomiaru zachowuje bezpieczną odległość poprzez wyciągnięcie wyprostowanej ręki z termometrem w kierunku czoła osoby poddawanej pomiarowi.

2. Pracownik przejmujący i odprowadzający do izolatki osobę z podejrzeniem koronawirusa:

a) zostaje wyposażony w środki ochrony indywidualnej (rękawiczki jednorazowe, maskę na twarz, gogle lub ochronę całej twarzy za pomocą przyłbicy, płyn do dezynfekcji, kombinezon);

b) zostaje odsunięty od świadczenia pracy do czasu uzyskania informacji o wyniku testu pracownika/wychowanka – decyzję w tym zakresie podejmuje dyrektor Szkoły.

UWAGI KOŃCOWE

1. Nie będą angażowani w zajęcia opiekuńczo – wychowawcze pracownicy i personel w wieku powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, jeżeli pracownicy złożą dyrektorowi stosowny wniosek.

2. Regulamin postępowania w celu zapobiegania rozprzestrzeniania COVID – 19 umieszcza się w widocznym miejscu przy wejściu do budynku Internatu.

3. Z procedurą skutecznie, za potwierdzeniem zapoznaje się wszystkich pracowników Bursy oraz wychowanków. Wszystkie niejasne informacje powinny być wyjaśnione odbiorcom.

Podstawa opracowania: Wytyczne przeciwepidemiczne GIS, MZ i MEN ws. Organizacji opieki w bursach i internatach, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 j.t.).

TELEFONY ALARMOWE: CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO 112, POGOTOWIE RATUNKOWE: 999, POLICJA: 997, STRAŻ POŻARNA 998,

PSSE W KRAKOWIE: 12 644 91 33,

KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE: 12 448-11-10

Zatwierdziła:

Mgr inż. Katarzyna Gubernat

Dyrektor

Społecznego Liceum

Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Krakowie