PILNE: ZASADY OBOWIĄZKOWEJ ZDALNEJ NAUKI

Zasady zdalnej nauki w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego

Sytuacja, w której jesteśmy jest wyjątkowa i wymaga od nas wszystkich dyscypliny, otwartości i wzajemnego poszanowania.

1. Pracujemy w zakresie wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy.

2. Pracujemy w przestrzeni aplikacji Teams w ramach usługi Microsoft Office 365.

3. Dokumentacja przebiegu nauczania oraz kontakt z Rodzicami dokonywane są w dzienniku Librus.

4. Wymagana aktywność w aplikacji Teams odbywa się w godzinach 8:00 – 14:00 (uczniowie), 8:00- 15:00 (nauczyciele).

5. Aktywność ucznia w aplikacji rozumiana jest jako uczestniczenie w zaplanowanej przez nauczyciela lekcji online, wykonywanie zadań, pisanie sprawdzianów, testów, zapoznawanie się z przygotowanymi materiałami, oglądanie materiałów filmowych, gotowość do rozmowy online lub na czacie.

6. Aktywność nauczyciela w czasie aktywności ucznia to planowanie i realizacja zajęć online, opracowywanie materiałów i ich zamieszczanie dla uczniów, gotowość do rozmowy online lub na czacie. Pozostały czas jest wykorzystany na sprawy dotyczące dokumentacji w dzienniku Librus i sprawy administracyjne.

7. Plan zajęć tworzony w aplikacji Teams będzie na bieżąco dostosowywany i modyfikowany przez nauczycieli w kalendarzu zespołu (klasy) w każdym tygodniu w zależności od planowanych treści i sposobu ich realizacji. Równocześnie w dzienniku Librus będzie dokumentowany przebieg aktywności zgodnie z utworzonym planem.

8. Przyjmuje się minimalny wymiar obowiązkowych aktywności w tygodniu.

Klasy na podbudowie szkoły podstawowej – 1a, 1b, 1c:

język polski , język angielski , matematyka – każdy przedmiot po 2;

język niemiecki , język włoski ,historia, WOS, chemia, fizyka, biologia, geografia, informatyka, religia, wychowanie fizyczne, filozofia, edukacja dla bezpieczeństwa – każdy przedmiot po 1;

Klasy na podbudowie gimnazjum 1d, 1e:

język polski , język angielski , matematyka – każdy przedmiot po 2;

język niemiecki ,historia, WOS, chemia, fizyka, biologia, geografia, informatyka, religia, wychowanie fizyczne, filozofia, edukacja dla bezpieczeństwa, WOK, podstawy przedsiębiorczości – każdy przedmiot po 1;

Klasy 2a, 2b, 2c:

język polski, język angielski, matematyka, biologia, geografia – każdy przedmiot po 2;

historia i społeczeństwo, język niemiecki, wychowanie fizyczne, dziennikarstwo sportowe, religia – każdy przedmiot po 1;

Klasy maturalne 3a, 3b:

język polski , język angielski , matematyka – każdy przedmiot po 3;

biologia, geografia, historia i społeczeństwo, język niemiecki, dziennikarstwo sportowe, matematyka w praktyce, religia, wychowanie fizyczne – każdy przedmiot po 1;

9. Ocenianie przedmiotowe – zgodnie ze Statutem Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności, w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanego w szkole programu nauczania. W przypadku przedmiotów z minimalną aktywnością 2 razy w tygodniu oraz więcej może to następować poprzez: odpowiedzi ustne podczas połączeń video, testy, quizy przygotowane online, prace pisemne, materiały filmowe potwierdzające wykonanie poleconego zadania (np.: ćwiczenia treningowego).

W przypadku przedmiotów z minimalną aktywnością 1 raz w tygodniu dopuszcza się ocenę z przedmiotu w formie projektu, przy czym aktywność tygodniową traktuje się jako obowiązek zamieszczania materiałów pomagających uczniowi w realizacji projektu.

Utrzymane pozostają terminy klasyfikacji klas maturalnych:

– informacja o przewidywanych ocenach : 27.03.2020

– termin klasyfikacji : 15.04.2020

– termin klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej : 22.04.2020

Ocena zachowania.

Ocena zachowania ucznia uwzględnia w szczególności:

a) respektowanie ogólnie przyjętych norm etycznych i zasad współżycia społecznego; (również przestrzeganie zasad obowiązujących w związku ze stanem epidemii);

b) frekwencję na zajęciach szkolnych; aktywność w realizacji zajęć w przestrzeni Teams;

c) aktywne uczestnictwo w treningach i innych zajęciach sportowych;

d) funkcjonowanie w środowisku szkolnym w tym uczestnictwo w uroczystościach szkolnych i innych przedsięwzięciach;

e) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; terminowość w realizacji zajęć w przestrzeni Teams;

f) dbałość o honor i tradycję Szkoły;

g) dbałość o piękno mowy ojczystej;

h) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne a także innych osób;

i) godne, kulturalne zachowanie się w Szkole również w Szkole wirtualnej i poza nią;

j) kulturę osobistą ucznia;

k) dbałość i poszanowanie mienia osobistego, szkolnego i ogólnospołecznego.

Zachowuje się wszystkie procedury dotyczące ustalania ocen z zachowania oraz odwołania od ustalonej oceny określone w Statucie Szkoły. Samooceny zachowania uczniowie dokonują poprzez przesłanie jej drogą elektroniczną ustaloną przez wychowawcę klasy najpóźniej do dnia poprzedzającego wystawienia ocen proponowanych.

10. Frekwencja . Nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne odnotowują obecność na zajęciach uczniów w Librusie. W razie choroby i w zależności od jej przebiegu (np.: konieczna hospitalizacja) Rodzic zobowiązany jest powiadomić wychowawcę klasy o ewentualnym braku dyspozycji dziecka (dziennik, telefon, mail). Wychowawca klasy odnotowuje nieobecność usprawiedliwioną w dzienniku.

W przypadku braku kontaktu z uczniem w ramach zadanych aktywności na danym przedmiocie nauczyciel uczący ma obowiązek powiadomienia bezzwłocznie o tym fakcie wychowawcy klasy i dyrektora szkoły. Wychowawca klasy ustala przyczynę i powiadamia dyrektora szkoły. Unikanie zajęć zdalnych będzie traktowane jak wagary i karane zgodnie ze statutem Szkoły.

Zasady obowiązują od 25 marca 2020 do odwołania