RODO | KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Zespół Społecznych Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Szablowskiego 1, 30-127 Kraków, zwane dalej Szkołą

Szkoła prowadzi operację przetwarzania danych osobowych Państwa i dziecka

Dane osobowe Państwa oraz dziecka są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji, dydaktyczno-wychowawczego oraz opiekuńczego Szkoły

 

Szkoła powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

• Librus sp. z o.o. z siedzibą: 40-153 Katowice, Al. Korfantego 193, w zakresie prowadzenia dokumentacji przebiegu wychowania i nauczania (dziennik elektroniczny)
• Soccer Skills Sp. z o.o. z siedzibą: 03-917 Warszawa, Al.. Księcia J. Poniatowskiego 1, w zakresie korzystania z narzędzia szkoleniowego: System Soccer Skills Pro Team

• Health Sport Management sp. z o.o. z siedzibą: 31-335 Kraków, ul. Chabrowa 7, w zakresie opieki oraz konsultacji ortopedycznej uczniów Szkoły
• Wydziałowi Edukacyjnemu Urzędu Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie ul. Stachowicza 18 w związku ze sprawozdawczością prowadzoną przez Gminę Miejską Kraków (system ODPN oraz SIO)
• Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z siedzibą w Krakowie, oś. Szkolne 37 w zakresie egzaminów zewnętrznych
• Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Ośrodki Pomocy Społecznej, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Kuratorium Oświaty w Krakowie i innym)
• Podmiotom organizującym wycieczki szkolne, zajęcia dodatkowe na terenie i poza szkołą a wynikające z prawidłowego funkcjonowania placówki oświatowej
• Podmiotom organizującym szkolenie piłkarskie oraz zajęcia szkoleniowo – treningowe wynikające z prawidłowego funkcjonowania Szkoły
• Podmiotom organizującym badania diagnostyki edukacyjnej uczniów
• Firmy ubezpieczeniowe, którym dane będą przekazywane na bieżąco
• Biuro Rachunkowe AT-Office z siedzibą: 30-428 Kraków, ul. Zdunów 20a/20, w związku z prowadzeniem księgowości oraz obsługą kadrową Szkoły
• Raiffeisen Bank Polska S.A z siedzibą: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 78 w związku z obsługą finansową Szkoły
• Podmiotom świadczącym usługi marketingowo-promocyjne Szkoły

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, w dowolnym momencie bez wpływu bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne, w celach związanych z rekrutacją do szkoły oraz realizacją procesu dydaktycznego i szkolenia sportowego w Zespole Społecznych Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie przy ulicy Szablowskiego 1, 30-127 Kraków.

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez cały czas realizacji obowiązku szkolnego, a także później w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

 

Katarzyna Gubernat
Dyrektor Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
ul. Szablowskiego 1, 30-127 Kraków