REKRUTACJA

Zapraszamy do wyjątkowej szkoły, która łączy program gimnazjum i liceum z przygotowaniem do profesjonalnego uprawiania piłki nożnej.

 

Szkoła działa od 1996 roku i opiera się na ponad 100-letniej tradycji krakowskich klubów piłkarskich – Cracovii i Wisły.

 

Postępowanie kwalifikacyjne dla piłkarzy obejmuje część sportową oraz dydaktyczną.


 • CZĘŚĆ SPORTOWA
  Dotyczy oceny umiejętności piłkarskich i ma charakter testów (opis testów znajduje się poniżej)
 • CZĘŚĆ DYDAKTYCZNA
  Na część dydaktyczną składają się wyniki sprawdzianu i oceny na świadectwie oraz osiągnięcia edukacyjno sportowe. Ocenie podlega też stan zdrowia kandydatów.

 

Wyniki testu układa się w ranking kandydatów na podstawie, którego określa się przydatność egzaminowanych pod kątem dalszego  szkolenia  sportowego.

Informacji dotyczących rekrutacji dla innych dyscyplin sportowych udziela sekretariat szkoły

W celu przystąpienia do testów piłkarskich należy złożyć PODANIE o przyjęcie do szkoły.


Podanie można złożyć:


 • osobiście w sekretariacie szkoły
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres szkoły
 • przesłać faxem 12 637 69 23
 • przesłać skan na adres szkola@sms.krakow.pl

Przystępując do testów sportowych należy mieć ze sobą:


 • zaświadczenie od lekarza sportowego, że kandydat może uprawiać piłkę nożną
 • strój treningowy + buty na boisko ze sztuczną trawą
 • uiścić jednorazową opłatę egzaminacyjną 120 PLN (w opłacie woda, poczęstunek).
  Opłata do uiszczenia przed testem sportowym w sekretariacie.

Opis prób obowiązujących na egzaminie wstępnym

JEDNOLITY TEST DO GIMNAZJUM I LICEUM

I. TEST SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ

 

1. Próba zwinności (bieg zygzakiem – koperta – test INKF)
Próba przeprowadzana jest na kopercie o wymiarach 3 x 5 m. Na sygnał dźwiękowy zawodnik startuje z pozycji wysokiej, stopy za linią startu i pokonuje jak najszybciej 3 razy trasę biegu po kopercie. Start i meta znajdują się w tym samym miejscu.

• Wymiernym kryterium oceny czynności ruchowej w teście jest czas wykonania próby. Próba wykonywana dwa razy, do oceny liczy się lepszy wynik.

 

 

2. Próba szybkości
Bieg na 5 – 10 – 30 metrów.

• Czas mierzony jest za pomocą fotokomórki.

 

3. Próba mocy
Skok w dal z miejsca.

• Próba wykonywana jest dwukrotnie z jednominutową przerwą. Zalicza się lepszy wynik z dwóch prób.

II. TESTY SPRAWNOŚCI SPECJALNEJ

 

1. Prowadzenie piłki

Szybkość i dokładność opanowania podstawowych umiejętności technicznych w teście kompleksowym. Uczestnik próby winien wykazać się umiejętnościami prowadzenia piłki w różnych kierunkach.

 

Próba ta sprawdza opanowanie podstawowych umiejętności piłkarskich, w prostej formie. Ma to na celu sprawdzenie zdolności dostosowania się zawodnika do zmiennych warunków jakie spotyka się w trakcie zawodów sportowych. Wymiernym kryterium oceny w teście jest czas wykonania próby. Próba wykonywana dwa razy, do oceny liczy się lepszy wynik.

 

 

2. Podania i przyjęcia w rombie
Test ten ma na celu ocenę umiejętności podania i przyjęcia piłki w dwóch kontaktach w sytuacjach występujących w rywalizacji sportowej.

 

 

3. Gry zadaniowe
– każdy zawodnik podlega ocenie na podstawie odpowiedniego arkusza obserwacji
– obserwacji dokonuje kadra szkoleniowa SMS Kraków

 

Kryteria wspomagające ocenę:
• szybkość z piłką
• szybkość startowa indywidualna do piłki, wychodzenia na pozycje, uwalniania się od przeciwnika
• szybkość lokomocyjna indywidualna
• szybkość i trafność podejmowania decyzji
• szybkość grania piłką

 


Wyniki egzaminów zostaną ogłoszone w terminie zgodnym z wytycznymi Kuratorium Oświaty


 

Liceum

Zgłoszenia do liceum przyjmujemy bezpośrednio lub listownie na adres:

Społeczne Liceum Ogólnokształcące
Mistrzostwa Sportowego
ul. Szablowskiego 1, 30-127 Kraków

 

Wymagane dokumenty
1. PODANIE o przyjęcie do Liceum podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów

2. Życiorys / CV
3. Wynik egzaminu gimnazjalnego i świadectwo ukończenia Gimnazjum
4. Zaświadczenie lekarza sportowego o zdolności do uprawiania sportu – piłki nożnej lub innej dyscypliny kierunkowej
5. Opinia szkoły lub/i klubu sportowego o uczniu
6. 3 zdjęcia
7. Karta zdrowia ucznia

Kwestionariusz osobowy do liceum

Gimnazjum

Zgłoszenia kandydatów do gimnazjum przyjmujemy bezpośrednio lub listownie na adres:

Społeczne Gimnazjum Sportowe
ul. Szablowskiego 1, 30-127 Kraków

 

Wymagane dokumenty
1. PODANIE o przyjęcie do Gimnazjum podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów
2. Życiorys / CV
3. Wynik sprawdzianu i świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej
4. Zaświadczenie lekarza sportowego o zdolności do uprawiania sportu – piłki nożnej lub innej dyscypliny kierunkowej
5. Opinia szkoły lub/i klubu sportowego o uczniu
6. 3 zdjęcia
7. Karta zdrowia ucznia

Kwestionariusz osobowy do gimnazjum

O przyjęciu do klasy pierwszej gimnazjum i liceum decyduje:

 

ilość uzyskanych punktów:

– Za wyniki ze sprawdzianu szóstoklasisty / egzaminu gimnazjalnego

– Za osiągnięcia ucznia udokumentowane na świadectwie szkolnym – w tym za oceny z przedmiotów i za inne osiągnięcia.

 

Udokumentowane na świadectwie szkolnym osiągnięcia, za które przyznajemy dodatkowe punkty:

a) Za ukończenie szkoły podstawowej / gimnazjum z wyróżnieniem.
b) Za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty punkty otrzymuje:
– finalista konkursu ogólnopolskiego
– zdobywca Mistrzostwa Polski lub uczestnik Mistrzostw Europy
– finalista konkursu wojewódzkiego powołany do Kadry Narodowej Juniorów
– zdobywca medalowego miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów
c) Za pozostałe udokumentowane osiągnięcia sportowe

W przypadku tej samej ilości punktów o przyjęciu decyduje wynik testów sprawnościowych oraz osiągnięcia sportowe z ostatniego sezonu.

 

Lista przyjętych i nieprzyjętych uczniów do Szkoły sporządzona przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń zgodnie z postępowaniem rekrutacyjnym ustalonym przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.